Artikel 1. Overeenkomsten voor massage, wijzigingen of annuleren

 1. Een bevestiging van beide partijen is een bindende overeenkomst. Wijzigingen dien ten minste 72 uur van tevoren worden doorgegeven. Dit kan invloed hebben op het uurtarief van de massages.
 2. Bij uitval door ziekte of overmacht van de kant van AAN Massagepraktijk zal in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum danwel tijd worden gezocht.
 3. AAN Massagepraktijk behoudt zich het recht voor overeenkomsten te wijzigen danwel te ontbinden zonder opgaaf van redenen.

Artikel 2. Omvang van de dienstverlening

 1. De massages zullen plaats vinden op de in de overeenkomst afgesproken locatie.
  Het aantal afgesproken uren zal worden gefactureerd, ongeacht of deze volledig worden gevuld met massages. De verantwoordelijkheid op tijd aanwezig te zijn voor de massage is aan de opdrachtgever.
 2. Bij afname van meer dan 8 uur massages is het mogelijk deze te verdelen over meerdere dagen of locaties.
 3. Stoelmassages zijn geen therapeutische interventie en er worden ook geen medische diagnoses gesteld. Bij lichamelijk klachten dient een arts geraadpleegd te worden.

Artikel 3. Inschakeling van derden

AAN Massagepraktijk is gerechtigd de massages uit te laten voeren door een derde partij die de volledige danwel gedeeltelijke opdracht uit naam van AAN Massagepraktijk kan uitvoeren. 

Artikel 4. Ruimte 

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een geschikte ruimte om stoelmassages te geven. 
 2. De ruimte is goed geventileerd en ten minste 3 x 3m.
 3. Er is stromend water beschikbaar. 

Artikel 5. Tarieven

De overeengekomen tarieven zijn beschreven in de overeenkomst en bindend zoals beschreven in artikel 1. 

Artikel 6. Factureren en betaling

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
 2. Er kan gekozen worden voor contante betaling per massage, dit geldt dan voor alle massages van deze overeenkomst.
 3. Bij het in gebreke blijven van de betaling van de factuur 14 dagen na de geleverde diensten is de opdrachtgever in verzuim.
 4. Gemaakte kosten voor rechtsbijstand, incasso en deurwaarder zullen verhaald worden op de opdrachtgever. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever vrijwaart AAN Massagepraktijk voor aanspraken van derden, waaronder de werknemers van de opdrachtgever.
 2. AAN Massagepraktijk is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen en/of omstandigheden die niet aan AAN Massagepraktijk kunnen worden toegekend.
 3. AAN Massagepraktijk heeft het recht op basis van contra-indicaties massages te weigeren.
 4. AAN Massagepraktijk heeft het recht op basis van persoonlijke hygiƫne massages te weigeren.
 5. AAN Massagepraktijk is niet aansprakelijk voor klachten die na of tijdens de massage zijn ontstaan.
 6. Contra-indicaties dienen vooraf bij de masseur te worden gemeld.